Thanks

Hi. The Most of concerts available in my blog is also available in Sangeethapriya. I am uploading them as one file for convenience. So before downloading kindly check. Thanks

Wednesday, October 27, 2010

Gayathri venkataraghavan - Smt.gAyathri_VenkatarAghavan, Chennai-Chennaiyil_thiruvaiyyAru MArghazhi Music festival, 2005

Concert_Details:
Artists:
1.Smt.gAyathri_VenkatarAghavan-Vocal
2.Shri.BU_gaNEsh-Violin
3.Shri.B_GaNapathi_VenkatarAman-Mrudhanga
4.Smt.MS_sukhanya_RAmagOpAl-Ghata.

Venue:Chennai-Chennaiyil_thiruvaiyyAru MArghazhi Music festival
Date: Dec 2005
Duration:1hr 48mts

Courtesy: ISTREAMINDIA

Contents:
01-sAmi_ninE_kOriyunnAnu-varNa-Shri-Adhi-garbhapurivAsa
02-gajAnanayutham_gaNEshwaram-chakravAka-Adhi-MutthuswAmy_dhIkshithar
03-kaNindharuL_purindhAl_karuNai-kalyANi-Adhi-pApanAsham_shivan
04-thAyE_thripurasundhari-shuddha_sAvEri-K_chApu-periyasAmi_thUran
05-dhEvi_brOva_samyamidhe-chinthAmaNi-Adhi-shyAma_shAsthry
06-AlApane-kAmbOdhi
07-O_O_O-ranga_shAyI-kAmbOdhi-Adhi-thyAgarAja
08-pUmkuyil_kApi-Eka-kalki_krishNamUrthy
09-pAlinaindhUttam-Viruttham-RAgamAlike-MOhana_bEhAg
10-Adum_chidhambaramO-bEhAg-Adhi-gOpAlakrishNa_BhArathi
11-vandhE_mAtharam-dhEsh-subramaNya_BhArathi

Download

Part1

Part2

4 comments: