Thanks

Hi. The Most of concerts available in my blog is also available in Sangeethapriya. I am uploading them as one file for convenience. So before downloading kindly check. Thanks

Friday, December 3, 2010

K V Narayanaswami - Live Concert Vol 3

K V Narayanaswami - Live Concert Vol 3
Tracks:

 1. Vanajakshi - Kalyani Varnam
 2. Evarani - Devamrithavarshini
 3. Jaya Jaya - Natta
 4. Saroruhasa - Panduvarali
 5. Evarikai - Devamanohari
 6. Manayatha - Kokilapriya
 7. Srinivasa - Kharaharapriya
 8. Anupama - Atana
 9. Chinthayami - Hindolam
 10. Mokshamu - Saramathi
 11. Marakatha Valli - Kamboji
 12. Paramapuru - Lalitha Panjamam
 13. Sri Chamundeswari - Bhilahari
 14. Annapoorne - Sama
 15. Krishna Nee - Yamuna Kalyani
 16. Mangalam

Download

No comments:

Post a Comment