Thanks

Hi. The Most of concerts available in my blog is also available in Sangeethapriya. I am uploading them as one file for convenience. So before downloading kindly check. Thanks

Tuesday, November 24, 2009

Introducing Ragas Through Pallavi

Album : Introducing Ragas Through Pallavi
Artist : Neyveli Santhana Gopalan
Courtesy : Sangeethapriya

1. Hamsadwani
2. Mayamalavagaula
3. Kedaram
4. Shriranjani
5. Shanmukhapriya
6. Nalinakanti
7. Shri
8. Bilahari
9. Kapi
10. Sama
11. Devagandhari
12. Malayamarutham
13. Dvijavanti
14. Abheri
15. Nata
16. Saurashtram
17. Panthuvarali
18. Janaranjani
19. Kambhoji
20. Anandabhairavi
21. Vasantha
22. Ranjani
23. Kharaharapriya
24. Dhanyasi
25. Nilambari
26. Hamsanadam
27. Darbarikanada
28. Hamirkalyani
29. Punnagavarali (incomplete)
30. Tilang
31. Asaveri
32. Saranga
33. Atana
34. Thodi
35. Harikambhoji
36. Mukhari
37. Hindolam
38. Begada
39. Dharmavati
40. Natakuranji
41. Devamanohari
42. Saveri
43. Kuntalavarali
44. Abhogi
45. Kedaragaula
46. Shivaranjani
47. Brindavanasaranga
48. Behag
49. Surati
50. Arabhi
51. Amritavarshini
52. Kamas
53. Bageshri
54. Varali
55. Ritigaula
56. Kalyani
57. Sarasvati
58. Lalita
59. Mohanam
60. Kiravani
61. Gaula
62. Purvikalyani
63. Desh
64. Madhuvanti
65. Sindhubhairavi
66. Darbar
67. Yadukulakambhoji
68. Bhairavi
69. Shankarabharanam
70. Kanada
71. Ahiri
72. Sahana
73. Revati
74. Hamsanandi
75. Madhyamavati

Download

No comments:

Post a Comment